მომდევნო 1 თვის პროგნოზი

25.00

კონსულტაცია მოიცავს მომდევნო ერთი თვის პროგნოზსა და შესაბამის რჩევებს.