წყლის მასტი

ჰაერის მასტი

ჰაერის ტუზი

ჰაერის ორიანი

ჰაერის სამიანი

ჰაერის ოთხიან

ჰაერის ხუთიანი

ჰაერის ექვსიანი

ჰაერის შვიდიანი

ჰაერის რვიანი

ჰაერის ცხრიანი

ჰაერის ათიანი

ჰაერის მსახური

ჰაერის რაინდი

ჰაერის დედოფალი

ჰაერის მეფე

მიწის მასტი

მიწის ტუზი

მიწის ორიანი

მიწის სამიანი

მიწის ოთხიან

მიწის ხუთიანი

მიწის ექვსიანი

მიწის შვიდიანი

მიწის რვიანი

მიწის ცხრიანი

მიწის ათიანი

მიწის მსახური

მიწის რაინდი

მიწის დედოფალი

მიწის მეფე